Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση από την Ε.Σ.Ο.

Ετήσια ανανέωση – ενεργοποίηση Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας.

 Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής απόφασης του ∆Σ και σύµφωνα µε το άρθρο 52 παρ. 9 του ν. 4908/22, το ∆Σ συζήτησε και διευκρίνισε επιµέρους θέµατα που αφορούν στην ανανέωση – ενεργοποίηση των ∆ελτίων Αθλητικής Ιδιότητας των σκακιστών και σκακιστριών ως εξής: 

Η ανανέωση – ενεργοποίηση του ∆ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας θα γίνεται ετησίως και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή σε αξιολογήσιµους αγώνες: ατοµικούς, οµαδικούς, κανονικού χρόνου, rapid / blitz. 

Η ανανέωση του δελτίου ενεργοποιείται µε την καταβολή τέλους 10 € ανά σκακιστή – σκακίστρια µέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΟ και συγκεκριµένα στην αναζήτηση των εθνικών βαθµών αξιολόγησης (ΕΛΟ): http://www.chessfed.net/elo, και θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία της ενεργοποίησης έως τις 31/12 του έτους. 

Με την καταβολή του τέλους θα εµφανίζεται άµεσα η ένδειξη «Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης ∆ελτίου Πληρωµένο» στην καρτέλα του σκακιστή – σκακίστριας αλλά και στη λίστα του σωµατείου που ανήκει. 

Ταυτόχρονα θα γίνεται η έκδοση του ανανεωµένου δελτίου µε την αποστολή σχετικού αιτήµατος στην ΕΣΟ (info@chessfed.gr) που θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του αθλητή – αθλήτριας τύπου αστυνοµικής ταυτότητας – διαβατηρίου. 

Για τη συµµετοχή στους πάσης φύσεως αξιολογήσιµους αγώνες ο έλεγχος για τη καταβολή του τέλους ανανέωσης – ενεργοποίησης θα γίνεται από τους διοργανωτές µε ευθύνη του ∆ιευθυντή Αγώνων. 

Ο Επικεφαλής ∆ιαιτητής οφείλει να ελέγχει τις τελικές συµµετοχές και να µην επιτρέπει τη συµµετοχή σε όσους δεν έχουν ανανεωµένο – ενεργοποιηµένο δελτίο. 

Έναρξη εφαρµογής από 1/1/2023. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις πχ αδυναµία πληρωµής µέσω της ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να καταβάλουν το τέλος στον διοργανωτή πριν την έναρξη των αγώνων (για τα ατοµικά τουρνουά) ο οποίος θα το αποδίδει στην ΕΣΟ για την αξιολόγησή τους. 

Προκειµένου να διευκολυνθούν τα σωµατεία και οι σκακιστές-σκακίστριες, δίνεται από τώρα η δυνατότητα καταβολής του τέλους ανανέωσης – ενεργοποίησης για την αγωνιστική περίοδο 1/1 – 31/12/2023 µέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΟ. 

∆ιευκρινίζεται ότι το τέλος εγγραφής (10 €) που καταβάλλεται για την έκδοση νέου δελτίου (νέα εγγραφή) επέχει θέση ανανέωσης – ενεργοποίησης για την αγωνιστική περίοδο που εκδίδεται το δελτίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου